Καθαρό Ασφάλιστρο
Το ασφάλιστρο που έχει υπολογιστεί για την κάλυψη του ασφαλισμένου κινδύνου και δεν περιλαμβάνει νόμιμες επιβαρύνσεις.
Κακόβουλες Ενέργειες
Ηθελημένες πράξεις οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττονται με σκοπό τη βλάβη των ασφαλισμένων αντικειμένων χωρίς να αποτελούν στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες ή τρομοκρατικές ενέργειες.
Καλυπτόμενος Κίνδυνος
(βλ. Ασφαλιστικός Κίνδυνος)
Κάλυψη
Η κύρια υποχρέωση της ασφαλιστικής Eταιρίας καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης «να φέρει τον κίνδυνο», να παρέχει δηλαδή στον ασφαλιζόμενο ασφαλιστική κάλυψη.
Κύριος Φορέας Ασφάλισης
Το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.