Μαθηματικό Απόθεμα (άρτιο)
Το ποσό που συσσωρεύεται από την επένδυση των ασφαλίστρων, αφού αφαιρεθούν τα νόμιμα κόστη και έξοδα. Το ετήσιο επιτόκιο επένδυσης του μαθηματικού αποθέματος είναι εγγυημένο και ισούται με το τεχνικό επιτόκιο, το οποίο ισχύει κατά την έναρξη του συμβολαίου και παραμένει αμετάβλητο καθόλη τη διάρκεια του συμβολαίου.
Μερική Ανικανότητα
Η αδυναμία εργασίας του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας εισοδήματος με καταβολή μηνιαίων επιδομάτων.
Μη Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα
Το ποσό των ασφαλίστρων που επιστρέφεται αναλογικά στον πελάτη σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης πριν τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου και εφόσον προβλέπεται από το συμβόλαιο.
Μη Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Θεωρείται μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα κάθε νοσοκομείο ή κλινική που δεν έχει συνάψει ειδική συμφωνία με την Εταιρία. Σε αυτή τη περίπτωση, η Εταιρία καταβάλλει απολογιστικά στον ασφαλισμένο τα σύμφωνα με το συμβόλαιό του πραγματοποιηθέντα έξοδα μετά από προσκόμιση των πρωτότυπων δικαιολογητικών.
Μικτή Ασφάλιση
Η ασφάλιση που προβλέπει την καταβολή του κεφαλαίου είτε στον ασφαλισμένο κατά τη λήξη μιας χρονικής περιόδου, είτε με το θάνατό του στους δικαιούχους πριν τη λήξη του.
Μικτό Ασφάλιστρο
Το τελικό ασφάλιστρο που πληρώνει ο πελάτης και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (π.χ. φόρος, δικαιώματα).
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (ΜΜΑ)
Η μερική αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε κερδοφόρου επαγγέλματος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (ΜΟΑ)
Η πλήρης αδυναμία άσκησης οποιουδήποτε κερδοφόρου επαγγέλματος.