Σήμα Ασφάλισης
Όρος του κλάδου αυτοκινήτων. Είναι το έγγραφο της ασφαλιστικής Eταιρίας που πιστοποιεί την χρονική διάρκεια για την οποία είναι ασφαλισμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
Στενοί Συγγενείς
Θεωρούνται ο/η σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, οι αδελφοί/ές του ασφαλισμένου.
Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης
Tο φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο συνάπτει την ασφάλιση με την ασφαλιστική Εταιρία και υποχρεούται στην πληρωμή των ασφαλίστρων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ασφαλισμένο.
Συμβεβλημένο Νοσηλευτικό Ίδρυμα
Θεωρείται συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα κάθε νοσοκομείο ή κλινική που έχει συνάψει συμφωνία με την Εταιρία για να παρέχει περίθαλψη στους πελάτες της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία εξοφλεί απευθείας όλα τα αιτιολογημένα έξοδα που έγιναν, σύμφωνα με τους όρους του σχετικού συμβολαίου.
Συμμετοχή Ασφαλισμένου
Το μέρος των καλυπτομένων και αναγνωρισμένων δαπανών που βαρύνει τον ασφαλισμένο.
Συνασφάλιση
Αποτελεί μορφή ασφάλισης με περισσότερες από μια ασφαλιστικές Eταιρίες, όπου η καθεμία αναλαμβάνει κατ΄αναλογία ποσοστό του κινδύνου.