Υλική Ζημιά
Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε βάρος της περιουσίας του ασφαλισμένου.
Υπασφάλιση
Ασφάλιση περιουσιακού στοιχείου με μικρότερη από την πραγματική του αξία. Σε περίπτωση υπασφάλισης εφαρμόζεται ο αναλογικός όρος σύμφωνα με τον οποίο ο πελάτης αποζημιώνεται αναλογικά με την αξία που έχει ασφαλίσει.
Υπερασφάλιση
Ασφάλιση περιουσιακού στοιχείου με μεγαλύτερη από την πραγματική του αξία. Απαγορεύεται από τον νόμο.
Υποχρεωτική Ασφάλιση
Η ασφάλιση που απαιτείται από το νόμο (π.χ. για Ι.Χ., ή άλλο μεταφορικό μέσο).
Υποχρεωτική Ασφάλιση Υγείας
Η ασφάλιση που παρέχει ο κύριος φορέας ασφάλισης.